bact • rox l 1000ml - Giá thể cho vi sinh - Cá cảnh biển DragonkingCorals